Nhân cách và xu hướng tình dục

Nhân cách và xu hướng tình dục

Sự hình thành nhân cách có vai trò của 3 yếu tố: giới sinh học, bản sắc giới, xu hướng tính dục. Bản thân giới sinh học bình thường và bất bình thường (các kiểu giới mập mờ) đã là nguồn gốc của nhiều dạng nhân cách. Sự hình thành nhân cách có vai trò của 3 yếu tố: giới sinh học, bản sắc giới, […]

Đọc thêm Gửi phản hồi